Th En
0

เกี่ยวกับเรา

รางวัลและเกียรติบัตร

  • รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • รางวัลบุคคลที่มีคุณภาพแห่งปี 2558 (ธุรกิจการเกษตร) โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)

มาตรฐานคุณภาพ

  • มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิต สำหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิต สำหรับการผลิตอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • มาตรฐานระบบและแนวทางการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต สำหรับการประยุกต์ใช้จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  • มาตรฐานระบบสุขลักษณะที่ดีในการประกอบการณ์ด้านอาหารจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
  • มาตรฐานระบบการเคลื่อนไหวด้านเกษตรอินทรีย์จากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล