Th En
0

สาระน่ารู้

27 February 2019

แอมโมเนีย ในบ่อกุ้ง มาจากไหน


แอมโมเนีย ในบ่อกุ้ง มาจากไหน 

แอมโมเนีย เกิดจากการขับถ่ายของเสียจากสัตว์น้ำและการเน่าสลายของเศษอาหารที่ตกค้างในบ่อ 

แอมโมเนียในบ่อกุ้งนั้นมีอยู่ทั้งในรูปของก๊าซแอมโมเนียและในรูปของ แอมโมเนียไอออน 

แอมโมเนียที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำคือ ก๊าซแอมโมเนีย หาก pH ของน้ำสูง ความเป็นพิษของแอมโมเนียก็จะสูงตามไปด้วย ปริมาณของแอมโมเนียในบ่อกุ้งไม่ควรสูงกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อน้ำหนึ่งลิตร แต่ถ้าในบ่อกุ้งมีแอมโมเนียมากกว่า 0.45 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการเจริญเติบโตของกุ้ง จะลดลงประมาณร้อยละ 50

                        

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล