Th En
0

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ
แบบขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ
แบบขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจาก บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าประกอบกับ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ประกอบการที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้

บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการธุรกิจที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและประโยชน์ในทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าและพนักงาน เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและพนักงานในการรักษาสิทธิและใช้สิทธิ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


1. ประเภทข้อมูลที่ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวมใช้ประมวลผลหรือเปิดเผย

บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด เก็บรวบรวมใช้ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้สิทธิและเงื่อนไขตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ซึ่งได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อ(ชื่อต้นหรือชื่อกลางหรือทั้งหมด)
 2. นามสกุล
 3. หมายเลขประจำตัวประชาชน
 4. หมายเลขหนังสือเดินทาง
 5. หมายเลขประจำตัวบัตรข้าราชการ
 6. วัน เดือน ปี เกิด
 7. หมายเลขใบอนุญาตขับขี่
 8. ที่อยู่ (บ้านเลขที่ แขวง/เขต จังหวัด ประเทศ)
 9. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือ อีเมล
 10. อาชีพ
 11. ข้อมูลภาพถ่าย
 12. ข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (ระยะเวลาเก็บรักษา ไม่เกิน 60 วัน)
 13. ข้อมูลการทำธุรกรรมแต่ละคร้ังควบคู่กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย


2.วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวบรวมใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบ ประกาศของ หน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ
 • เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายในการทำนิติกรรมหรือธุรกรรม
 • เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เสนอสิทธิหรือประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิ หรือสิ่งของสมนาคุณ
 • เพื่อเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนา การบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น


3.การประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ ได้นำข้อมูลของท่านมาประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการประเมินว่า พฤติกรรมหรือ รูปแบบการใช้บริการของท่านเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆด้านใดของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิทธิประโยชน์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุด


4.ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และระยะเวลาการเรียกร้องสิทธิหรืออายุความฟ้องร้องดำเนินคดีในทางแพ่ง (10 ปี )


5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติ ตามกฎหมายที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่

บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าต่อบริษัทฯ ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการปฏิบัติตามสัญญาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทฯคู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้าร่วมกันเท่านั้น


6. การส่งหรือโอนข้อมูลให้แก่ผู้อื่นหรือบุคคลภายนอก ในประเทศและต่างประเทศ

 • บริษัทฯ จะส่งหรือ ไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ไปบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ ลูกค้า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งหรือโอน และ
 • บริษัทฯ จะส่งหรือ ไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นในต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นการส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ในเครือ หรือสาขา หรือบริษัทคู่ค้าฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการ ให้บริการแก่ลูกค้ารายนั้นๆ ร่วมกัน เท่านั้น และ
 • หากบริษัทฯ มีเหตุผลและวัตถุประสงค์จำเป็นที่ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะส่งหรือโอนข้อมูลให้เฉพาะประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

7. บรรดาสิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางในการใช้สิทธิ

เมื่อเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต่อบริษัทฯ แล้ว เจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม
  เมื่อได้ให้ความยินยอมแล้ว เจ้าของข้อมูลฯ จะเพิกถอนการยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธิห้ามเพิกถอนตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลฯ ทั้งนี้การเพกิถอนการยินยอม ไม่กระทบต่อการเก็บ/ใช้/เปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้กระทำระหว่างที่ได้ให้ ความยินยอมโดยชอบและบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการถอน ความยินยอม
 • สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูล
  เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิที่จะเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ รับผิดชอบอยู่และ มีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลและขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล
  เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอรับข้อมูลของตนจากบริษัทฯ ได้ในกรณีที่บริษัทฯ จัดให้ข้อมูลนั้นอยู่ใน รูปแบบที่อ่าน/ใช้งานทั่วไปและเปิดเผยได้อัตโนมัติด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์และเจ้าของข้อมูล มีสิทธิขอให้ บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลของตนในรูปแบบอัตโนมัติข้างต้น ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯ รายอื่น เมื่อกระทำได้ด้วย วิธีการอัตโนมัติและเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ ควบคุมข้อมูลฯ รายอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  อนึ่งการใช้สิทธิข้อนี้เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งในการขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอน ข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น ซึ่งไม่อยู่ในหลักการตามนโยบายของบริษัทฯ
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลของตน
  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิที่จะคัดค้านมิให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นกรณี การเก็บ รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐาน สำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้น ระหว่าง บริษัทฯกับลูกค้าภายในอายุความแห่งกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ลบ/ทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้น ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
  เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้น ไม่สามารถ ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ ที่เคยได้แจ้งไว้ หรือดำเนินการลบ ทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลนั้น ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เมื่อ เจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และผู้ควบคุมข้อมูลฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลนั้นอีกต่อไป หรือดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้น ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้เมื่อเจ้าของข้อมูลใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลนั้น และผู้ค้วบคุมข้อมูลฯ ไม่สามารถปฏิเสธคำคัดค้านนั้นหรือดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูก เก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจคัดค้านการใช้สิทธินั้นถ้าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็น กรณีเพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าภายในอายุความแห่งกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบ เมื่อเจ้าของข้อมูลขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลนั้นถูกต้องเป็น ปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิด ความเข้าใจผิด และบริษัทฯ ยังไม่ดำเนินการ ทำให้เจ้าของข้อมูลร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นข้อมูลที่ต้องลบ ทำลายเนื่องจากบริษัทฯ เก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย โดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลฯ ขอให้ระงับการใช้แทนการลบ ทำลาย หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หมดความ จำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ แต่เจ้าของข้อมูลฯ จำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้ง สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหรือเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย หรือเมื่อบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อพิสูจน์ กรณีปฏิเสธคำคัดค้านของเจ้าของ ข้อมูลฯ เรื่องการคัดค้านในการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  เจ้าของข้อมูลฯ ใช้สิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 • สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน
  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ ท่านเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้ดำเนินการนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อยู่ช่องทางในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการที่ท่านจะใช้สิทธิได้ดังนี้
  (1) วิธีการขอความยินยอมโดยขอเป็นหนังสือ ณ สำนักงานหรือสถานที่ให้บริการของบริษัทฯ
  (2) วิธีการขอความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเว็บไซต์หรือช่องทาง Social Network อื่นๆของบริษัทฯ


กำหนดเวลาในการดำเนินการเมื่อท่านใช้สิทธิ

ประเภทสิทธิ ระยะเวลาดำเนินการ
สิทธิในการขอถอนความยินยอม 7 วัน
สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูล 30 วัน
สิทธิในการขอรับข้อมูลและขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม / ใช้ / เปิดเผยข้อมูลของตน
สิทธิในการขอให้ลบ / ทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

8. ผลการเพิกถอนความยินยอม

กรณีที่ท่านประสงค์จะถอนความยินยอมในการให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเกิดผล ดังนี้

 • ท่านถอนความยินยอมในการให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ มิได้เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการเพื่อ ปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น
 • ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับธุรกิจเสนอสิทธิหรือประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการได้รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ
 • ท่านอาจไม่ได้ข้อเสนอเกี่ยวกับ บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ อาจไม่ทราบถึงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนา การบริการและผลิตภัณฑ์จากท่าน
 • บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นได้


9. บริษัทฯ มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไร

บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นอย่างดีโดยเก็บไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยบริษัทฯมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ประมวลผลข้อมูลอย่าง เหมาะสม และมีมาตรการในการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯได้กำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติ เช่น มาตรการป้องกัน มิให้พนักงานนำข้อมูลลูกค้าออกจากระบบของบริษัทฯ มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ กำหนดข้อตกลงอย่างเคร่งครัดกับคู่สัญญาเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และข้อบังคับสำหรับพนักงานและบุคลากรในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

9.1. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทฯ หรือประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทฯได้เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ท่านสามารถติดต่อได้ที่ สถานที่ติดต่อ สำนักงาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด อีเมล webadmin@wcv88.com

This website contains information about the use of the website. to provide a good experience for you
If you continue to use the website or close this message We assume that you agree to PDPA Policy