งานวิจัย : สัตว์เลี้ยง
หน้าแรก > สัตว์เลี้ยง > งานวิจัย > ผลของการให้กิน OdorLess
ผลของการให้กิน OdorLess

ผลของการให้กิน OdorLess ** ต่อการกำจัดกลิ่นในมูลสุนัข
 
ชนินทร์  ติรวัฒนวานิช 1* และ ศิวะ  พีระเกียรติขจร1
 
 


          จากการทดลองการให้กิน OdorlessTM ในสุนัขทดลอง เปรียบเทียบกับกลุ่มให้กินเม็ดอาหารเสริม และกลุ่มที่ไม่ให้กินเม็ดอาหารเสริม หรือ OdorlessTM ภายในระยะเวลา 1 สัปดห์ พบว่าปริมาณสารเคมีที่ก่อให้เกิดกลิ่นที่เป็น Protein metabolite ได้แก่ Ammonia nitrogen และ Sulfide ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ และไม่มีผลในการลด Indole ลงอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) ส่วน Carbohydrate metabolite พบการลดลงเนื่องจากการใช้ OdorlessTM และเม็ดอาหารเสริม (p<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มดังกล่าว (p>0.15)
มลภาวะกลิ่นจากการเลี้ยงสัตว์ จะเกิดจากก๊าซซึ่งสร้างจากตัวสัตว์เอง และกลิ่นที่เกิดจากการย่อยสลายของเสียที่ขับออกจากตัวสัตว์ โดยเฉพาะจากมูลสัตว์ ที่มีกลิ่นที่สร้างปัญหาให้ผู้คนทั้งผู้อยู่อาศัยข้างเคียง สมาชิกครอบครัว หรือแม้แต่ตัวผู้เลี้ยงเอง กลิ่นดังกล่าว เกิดจากก๊าซก่อกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ
 
1ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1090
1Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand.
*Corresponding author, e-mail: fvetcnt@ku.ac.th
**Odorless เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่ม Probiotic และ Prebiotic ของบริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด ซึ่งรับรองผลการใช้ว่าสามารถลดกลิ่นตัว กลิ่นน้ำลาย และกลิ่นมูล ส่งเสริมการทำงานของทางเดินอาหารได้ มี Fructo-oligosaccharide (FOS) และ Bacillus spp.
 
นอกจากก๊าซเหล่านี้จะมีผลในการเป็นมลภาวะซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญ และเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ทั้งต่อร่างกายและจิตใจ (Schiffman, 1998; Rideout et al, 2004; Swanson et al., 2002) ยังสามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบทางเดินอาหาร และทั่วทั้งระบบร่างกายของตัวสัตว์อีกด้วย โดยสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นที่พบในมูลสุนัขที่สำคัญนั้นได้แก่ ammonia, indoles, skatole, phenols (phenol, p-cresol) และ volatile sulfur-containing compounds เช่น dimethyl disulfide, diethyl disulfide, di-n-propyl disulfide and di-n-butyl disulfide ซึ่งจากที่กล่าวมา หลายชนิดมีส่วนสัมพันธ์ในการก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพทางเดินอาหารโดยเฉพาะการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ตอนปลาย (Hussein et al., 1999; Johnson, 1977; Silverman and Andrews, 1977) สารจำพวก Ammonia มีผลต่อการเกิดเนื้องอก (Lin and Visek, 1991; Visek, 1978) Skatole และ indole มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งและเนื้องอกในระบบทางเดินอาหาร โดยสามารถนำมาใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ภาวะมะเร็งได้ (Karlin et al., 1984) และยังพบอีกว่า Indole สามารถก่อให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อจากกระบวนการออกซิเดชัน ของ ทางเดินอาหารช่วงลำไส้ได้ด้วย (Garbe et al., 1999)

มีการศึกษาก่อนหน้าถึงการใช้ Fructo-oligosaccharide หรือ FOS การเสริมในอาหาร พบการลดลงของสารที่เป็นผลิตผลจากการสลายโปรตีน และสารในกลุ่ม Volatile sulfide นอกจากนี้ยังส่งเสริมระบบนิเวศน์ภายในทางเดินอาหารได้อีกด้วย (Swanson et al., 2002)
Bacillus subtilis เป็นแบคทีเรียที่พบได้ในดินตามธรรมชาติ ในการทดลองทางวิทยาแบคทีเรีย พบความสามารถในการเจริญ และสร้างสปอร์ ในสภาพไร้ออกซิเจน (anaerobic) ในทางเดินอาหารได้ (Tam et al., 2006) จากในการทดลองในไก่ เมื่อให้กินสปอร์ของ Bacillus subtilis แล้วพบว่าสปอร์ของแบคทีเรีย ยังสามารถไปครอบครองพื้นที่ภายในลำไส้และเจริญขึ้นภายในลำไส้ของไก่และคงอยู่ภายในลำไส้ได้ (Stephen et al, 2008) เป็นการบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ Bacillus subtilis จะสามารถทำงานได้ภายในระบบทางเดินอาหารของสุนัข ซึ่งมีปริมาณออกซิเจนต่ำ

จากรายงานการทดลองของ Yumoto และคณะ (2004) มีการรายงานผลการศึกษาบทบาทการลดปริมาณกลิ่นรบกวนจากมูลสัตว์ จากการใช้ Bacillus asahii ในการลดปริมาณไอระเหยของกรดไขมันซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นรบกวนจากมูลสัตว์ลง ทำให้กลิ่นจากมูลสัตว์ ส่งผลรบกวนน้อยลงได้
                การทดลองนี้จะทำการทดสอบผลของการให้กิน OdorlessTM (ซึ่งมีส่วนผสมของ Bacills spp) ต่อการลดสารก่อกลิ่นในมูลสุนัข เปรียบเทียบกับการอาหารตามปกติ และการให้สารเสริมอาหารที่ไม่มี Bacillus spp. เป็นส่วนประกอบ

                ในการทดลองนี้พบว่า OdorlessTM มีผลในการลดกลิ่นของมูลสุนัข โดยลดปริมาณสารก่อกลิ่นได้แก่ Ammonia nitrogen, Sulfide และ Carbohydrate metalite แต่ไม่พบผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณ Indole ทั้งนี้อาจเกิดจากตัว Bacillus spp. เองที่ไม่สามารถลดปริมาณ Indole ได้ นอกจากนี้อาจเป็นผลจากสารอื่นๆที่ใช้ในเม็ดสารเสริมอาหาร หรืออาจเป็นผลมาจาก FOS เองเพราะทั้งสองกลุ่มการทดลอง พบการเพิ่มขึ้นของ Indole สำหรับ Skatole นั้นไม่สามารถตรวจพบได้ ทั้งนี้อาจเกิดจากปริมาณของ Skatole ภายหลังการสกัด อาจมีระดับต่ำกว่าที่เครื่องสามารถตรวจพบได้ (เครื่องมือสามารถตรวจได้ในระดับต่ำที่สุด 1 ppm) ซึ่งอาจทำการศึกษาใหม่โดยเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมต่อไป
 
เอกสารและสิ่งอ้างอิง
 
Garbe T.R., M. Kobayashi, H. Yukawa. 2000. Indole-inducible proteins in bacteria suggest membrane and oxidant toxicity. Archieves Microbiology. 173:78–82.
Hussein H.S., E.A. Flickinger and G.C. Fahey Jr. 1999. Petfood Applications of Inulin and Oligofructose. J. Nutrition. 129: 1454S–1456S. Fructooligosaccharides and Lactobacillus acidophilus Modify Gut Microbial Populations, Total Tract Nutrient Digestibilities and Fecal Protein Catabolite Concentrations in Healthy Adult Dogs. J. Nutrition. 132: 3721–3731.
Karlin D.A., A.J. Mastromarino, R.D. Jones, J.R. Stroehlein and O. Lorentz. 1984. Fecal skatole and indole and breath methane and hydrogen in patients with large bowel polyps or cancer. J Cancer Res. Clinic Oncology. 109:135-141.
Lin H.C. and W.J. Visek. 1991. Large intestinal pH and ammonia in rats: dietary fat and protein interactions. J. Nutrition. 121: 832–843.
Schiffman S.S. 1998. Livestock Odors: Implications for Human Health and Well-Being. J. Animal. Sci. 76:1343–1355.
Silverman S.J. and A.W. Andrews. 1977. Bile acids, comutagenic activity in the Salmonella-mammalian microsome mutagenicity test. J. Nat. Cancer Inst. 59:1557–1559.
Stephen T.C., M.R. Roberto and J.W. Martin. 2008. Bacillus subtilis Spores Germinate in the Chicken Gastrointestinal Tract. Applied and Environmental Microbiology. 74(16): 5254-5258.
Swanson K.S., C.M. Grieshop, E.A. Flickinger, L.L. Bauer, J. Chow, B.W. Wolf, K.A. Garleb and G.C. Fahey, Jr. 2002.
Tam N.K., N.Q. Uyen, H.A. Hong, Le H. Duc, T.T. Hoa, C.R. Serra, A.O. Henriques, S.M. Cutting. 2006. The Intestinal Life Cycle of Bacillus subtilis and Close Relatives. J. Bacteriology. 188(7): 2692–2700.
Yumoto I., K. Hirota , Y. Nodasaka, Y. Tokiwa and K. Nakajima. 2004. Bacillus asahii sp. nov., a novel bacterium isolated from soil with the ability to deodorize the bad smell generated from short-chain fatty acids. International journal of systematic and evolutionary microbiology. 54(6):1997-2001.
 


บริษัทไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็คจำกัด 24 ซอยประเสริฐมนูกิจ7 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230